profile-bg

Regulamin

Regulamin

dla Uczestników Golden Marketing Conference 21-22 kwietnia 2022 r.

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin obowiązuje uczestników Golden Marketing Conference 21-22 kwietnia 2022 r., zwanej dalej Kongresem, organizowanej przez spółkę pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 352 666 000,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488.
 2. Kongres odbędzie się 21-22 kwietnia 2022 r. w Poznań Congress Center, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: goldenmarketing.pl.
 3. Kongresowi będzie towarzyszyć wystawa, w której uczestnictwo jest uregulowane odrębnymi umowami.
 4. MTP zastrzegają sobie prawo do odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu albo zmiany miejsca Kongresu, a także zmian w programie Kongresu i zobowiązują się do poinformowania o tym na stronie goldenmarketing.pl, a jeżeli zmiany nastąpią po dokonanym zgłoszeniu uczestnictwa – także poinformują drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres wskazany w zgłoszeniu, ze stosownym wyprzedzeniem. MTP zastrzegają sobie prawo uruchomienia i rejestracji udziału w Kongresie w trybie stacjonarnym lub zdalnym w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz poziomu zainteresowania daną formą uczestnictwa w Kongresie.
 5. W sytuacji, gdy z uwagi przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z uwagi na regulacje wprowadzane w związku z pandemią COVID-19, przeprowadzenie Kongresu w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, MTP zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia Kongresu wyłącznie w formie zdalnej, z wykorzystaniem Usługi PPV (www.goldenmarketing.pl). W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, MTP poinformują Uczestników o zmianie trybu Kongresu w sposób określony w ust. 4 powyżej i zwrócą Uczestnikom, którzy zgłosili uczestnictwo w formie stacjonarnej, różnicę pomiędzy ceną uczestnictwa stacjonarnego a uczestnictwa zdalnego. Uczestnik, który zgłosił chęć uczestnictwa w trybie stacjonarnym, może odstąpić od Umowy, na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu.
 6. Zastosowane w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
 7. Kongres - Golden Marketing Conference odbywający się w dniach 21-22 kwietnia 2022 r. w Sali Ziemi w Poznań Congres Center, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań;
 8. MTP lub Organizator - spółka pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, z kapitałem zakładowym 288.348.000,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488;
 9. Miejsce wydarzenia – Sala Ziemie, Poznań Congress Center, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań;
 10. Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji/zgłoszenia uczestnictwa i uiściła stosowną opłatę za udział w Kongresie w trybie stacjonarnym lub zdalnym;
 11. Użytkownik – Uczestnik Kongresu w trybie zdalnym, korzystający z Usługi PPV oraz z usług systemu: live.goldenmarketing.pl;
 12. Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., jako usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”) oraz do 30 dni kalendarzowych od zakończenia audycji, z wykorzystaniem Sprzętu;
 13. Audycja - dostęp „na żywo” do wykładów odbywających się wybranego dnia/dni Kongresu oraz w okresie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia Audycji;
 14. PayU – system płatności elektronicznych oferujący dokonywanie szybkich płatności typu pay-by-link, oferowany przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS nr: 0000274399;
 15. Konsument – Uczestnik, który zgłosił udział w Kongresie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 16. System Rejestracji Coffee – system rejestracji uczestników wydarzeń online przeznaczony dla uczestników Kongresu w trybie stacjonarnym;
 17. System Rejestracji PPV – system rejestracji uczestników wydarzeń online przeznaczony dla uczestników Kongresu w trybie zdalnym, korzystającym z Usługi PPV.

 

 • 2. Uczestnictwo w Kongresie
 1. Uczestnikiem Kongresu może być wyłącznie osoba, która dokonała rejestracji/zgłoszenia uczestnictwa i uiściła stosowną opłatę, zgodnie z Regulaminem. Uczestnik może wziąć udział w Kongresie w trybie zdalnym albo stacjonarnym.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest:
  1. dokonanie zgłoszenia on-line poprzez System Rejestracji Coffe dostępny na stronie www.goldenmarketing.pl do dnia 20.04.2022 r. – dla uczestników w trybie stacjonarnym albo dokonanie zgłoszenia on-line poprzez System Rejestracji PPV dostępny na stronie www.live.goldenmarketing.pl do dnia 20.04.2022 r. – dla uczestników w trybie zdalnym oraz
  2. dokonanie stosownej opłaty w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia nie później niż do dnia 20.04.2022 r.

W przypadku uczestnictwa w Kongresie w trybie zdalnym, zgłoszenie uczestnictwa może zostać dokonane w terminie późniejszym niż określony w lit a powyżej, z tym zastrzeżeniem, że dokonanie stosownej opłaty za uczestnictwo powinno nastąpić do 1 godziny przed rozpoczęciem pierwszej z Audycji (w przypadku udziału dwudniowego) lub przed rozpoczęciem danej Audycji (w przypadku udziału jednodniowego). Do określenia momentu uiszczenia opłaty stosuje się postanowienia ust. 5 poniżej.

 1. Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania limitu miejsc na Kongresie – dotyczy trybu stacjonarnego.
 2. Prawidłowe dokonanie rejestracji on-line obejmuje akceptację Regulaminu oraz podanie następujących danych zgłaszającego:
  1. dla trybu stacjonarnego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: nazwa firmy, adres firmy – ulica, numer lokalu, miasto, państwo, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail;
  2. dla trybu zdalnego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: nazwa firmy;

Rejestracja Uczestników obywa się poprzez w System Rejestracji Coffee (tryb stacjonarny) albo System Rejestracji PPV (tryb zdalny).

 1. Uiszczenia opłaty dokonuje się poprzez serwis PayU lub w formie przelewu bankowego. Za dokonanie opłaty przez system PayU uważa się moment potwierdzenia płatności przez system PayU. W przypadku płatności za udział w Kongresie przelewem bankowym, za dokonanie opłaty uważa się moment zaksięgowania wpłaty na rachunku wskazanym przez Organizatora. W przypadku woli otrzymania faktury za dokonaną płatność należy wysłać maila, podając numer płatności oraz dane do faktury, na adres gmcpoznan@grupamtp.pl.
 2. Nieuregulowanie pełnej opłaty za uczestnictwo w Kongresie w terminie wskazanym w ust. 2 lit. b skutkuje nieprzyjęciem zgłoszenia przez Organizatora. W razie wątpliwości, w szczególności w przypadku wyczerpania limitu miejsc na Kongresie, o kolejności decyduje moment przesłania zgłoszenia.
 3. Wysokość opłat za uczestnictwo w Kongresie jest określona na stronie internetowej goldenmarketing.pl w zakładce Bilety.
 4. W przypadku udziału w Kongresie w trybie stacjonarnym koszty podróży, przejazdów, pobytu i noclegów Uczestnik Kongresu pokrywa we własnym zakresie.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu i udział w Kongresie Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Kongresie w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z Kongresem lub działalnością MTP na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  2. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  4. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatora np. Facebook.
  5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych,
  6. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 1. Przy okazji rejestracji zgłoszenia uczestnictwa Uczestnik może wyrazić odrębne zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, niż te, o których mowa powyżej (np. marketingowych związanych z organizacją innych wydarzeń przez MTP).
 2. Program Kongresu podany jest na stronie goldenmarketing.pl. MTP zastrzegają sobie prawo do odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu albo zmiany miejsca Kongresu, a także zmian wprogramie Kongresu i zobowiązują się do poinformowania o tym na stronie www.goldenmarketing.pl, a jeżeli zmiany nastąpią na etapie rejestracji zgłoszeń uczestnictwa – także poinformują drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres wskazany w zgłoszeniu, ze stosownym wyprzedzeniem. Sposób postępowania w przypadku rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty reguluje § 3 Regulaminu.
 3. Zasady świadczenia Usługi PPV:
 1. do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5;
 2. korzystanie z Usługi PPV dozwolone jest wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej;
 3. po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie w trybie zdalnym i dokonaniu opłaty, konto użytkownika zostaje aktywowane;
 4. aktywne konto umożliwia dostęp do Usługi PPV. Użytkownik ma możliwość późniejszego odtworzenia wykupionych Audycji po ich zakończeniu, w okresie 30 dni po zakończeniu Audycji.
 5. w czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Organizatora;
 6. audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego. W szczególności Użytkownik nie może udostępniać Audycji publicznie, komercyjnie, ani jakimkolwiek osobom trzecim;
 7. użytkownik może być zalogowany tylko na jednym urządzeniu w tym samym czasie;
 8. użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania danych dostępu osobom trzecim;
 9. użytkownik ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w Regulaminie, niezbędnych do korzystania z Usługi PPV;
 10. MTP nie ponosi odpowiedzialności za (1) błędne podanie adresu e-mail przez zgłaszającego podczas rejestracji, uniemożliwiające skorzystanie z Usługi PPV, (2) niespełnienie przez Użytkownika warunków technicznych wskazanych w Regulaminie, (3) nieprawidłowe działanie sprzętu Użytkownika, (4) przerwy w dostępie do Internetu po stronie Użytkownika, (5) utracone korzyści.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
 1. w momencie niedostępności systemu www.live.goldenmarketing.pl lub jego awarii,
 2. braku aktywacji konta w przypadku dokonania opłaty za udział.
 1. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie live.goldenmarketing.pl.
 2. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerw w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od MTP.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od momentu jej złożenia.
 4. Reklamacje można składać pod adresem gmcpoznan@grupamtp.pl.
 5. W treści składanej reklamacji Uczestnik powinien zawrzeć: swoje dane identyfikujące, tj. imię i nazwisko, firmę i NIP (przypadku uczestnictwa w ramach działalności gospodarczej przez Uczestnika), dane kontaktowe: adres mailowy oraz numer telefonu oraz opis przyczyny reklamacji.
 6. W momencie uwzględnienia reklamacji Użytkownik otrzyma zwrot wniesionej Opłaty.

 

 • 3. Rezygnacja z uczestnictwa
 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem Kongresu na zasadach określonych poniżej. MTP dokonają zwrotu należności z tytułu wniesionej opłaty za uczestnictwo (w ramach PayU lub w formie przelewu bankowego), wyłącznie na podstawie wniosku Uczestnika wysłanego drogą poczty elektronicznej (e-mail) na adres gmcpoznan@grupamtp.pl, najpóźniej do dnia 07.04.2022 r. W e-mailu należy podać numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności za wniesioną opłatę.
 2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej w przypadku istotnej zmiany programu Kongresu, istotnego skrócenia lub przełożenia terminu albo zmiany miejsca Kongresu po wskazanym w ust. 1 terminie. W takim przypadku wniosek składa się do dnia 20.04.2022 r., a zwrot środków możliwy jest jedynie w przypadku nieuczestniczenia w Kongresie. W e-mailu należy podać podstawę rezygnacji oraz numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności za wniesioną opłatę.
 3. MTP dokonają zwrotu należności w formie przelewu na rachunek bankowy podany w e-mailu przez zainteresowanego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania e-maila przez MTP.
 4. W związku z ewentualnymi zmianami Regulaminu, o czym mowa dalej w § 7 ust. 3, Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie, za zwrotem opłaty za uczestnictwo, jeżeli opłata taka została uiszczona na rzecz Organizatora, Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadku Uczestników/Użytkownikowi będących konsumentami, przysługuje im, niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1-2 powyżej prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa, nie później jednak niż przed rozpoczęciem odpowiednio Kongresu lub korzystania z Usługi PPV, bez podania przyczyny. W takim przypadku, wniesiona opłata zostaje w całości zwrócona. W przypadku, gdy Uczestnik/Użytkownik odpowiednio weźmie udział w Kongresie lub rozpocznie korzystanie z Usługi PPV, przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa (niezależnie od tego, czy będzie to udział stacjonarny czy zdalny) traci prawo do rezygnacji z uczestnictwa (odpowiednio art. 38 pkt 1 (tryb stacjonarny) lub art. 38 pkt 13 (tryb zdalny) ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 – t.j. ze zm).
 6. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa, w każdym z przypadków opisanych w ust. 1-3 powyżej powinno zostać przesłane na adres mailowy Organizatora: gmcpoznan@grupamtp.pl. W treści oświadczenia, uczestnik powinien wskazać podstawę rezygnacji oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot opłaty za uczestnictwo w Kongresie. Zwrot opłaty zostanie dokonany w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego.
 7. W momencie zgłoszenia przez Użytkownika rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie, kod dostępu do audycji, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu zostanie dezaktywowany.

 

 • 4. Przepisy porządkowe
 1. W przypadku udziału w Kongresie w trybie stacjonarnym Uczestnicy mogą przebywać w miejscu odbywania się Kongresu tylko w terminach i godzinach wskazanych na stronie goldenmarketing.pl, pod warunkiem wypełnienia procedur bezpieczeństwa, zgodnych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) w trakcie epidemii, mogących obejmować:
  1. obowiązek wypełnienia deklaracji epidemiologicznej zawierającej informacje, że Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
  2. obowiązek samodzielnego wyposażenia się Uczestnika w materiały ochrony osobistej,
  3. obowiązek zachowania dystansu społecznego adekwatnego do charakteru wydarzenia,
  4. nakaz podania się obowiązkowej procedurze rejestracji,
  5. bezdotykowy pomiar temperatury w momencie wejścia/ wjazdu na Miejsce wydarzenia,
  6. nakaz zasłaniania ust i nosa poprzez noszenie maseczek oraz nakaz noszenia rękawiczek dla osób przebywających w Miejscu wydarzenia,
  7. dezynfekcję dłoni w momencie wejścia/wyjścia na Miejsce wydarzenia, w toaletach, na stoiskach wystawców, korzystając z ogólnodostępnych płynów do dezynfekcji,
  8. korzystania z dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,
  9. nakaz poruszania się w Miejscu wydarzenia zgodnie z oznaczeniami i komunikatami przy zachowaniu bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w Miejscu wydarzenia w szczególności w kolejce do wejścia, w punktach obsługi klienta, na stoiskach wystawców, przestrzeniach gastronomicznych, toaletach czy w windzie,
  10. nakaz stosowania się do procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Uczestnika zakażenia (np. koronawirusem), mogących obejmować obowiązek podania danych osób z którymi Uczestnik miał kontakt w Miejscu wydarzenia, wskazania przestrzeni, w której przebywał Uczestnik czy obowiązek przebywania w odizolowanym pomieszczeniu,
  11. nakaz wyłączenia z użytku depozytów i palarni.

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją bezpieczeństwa epidemicznego, znajdującą się na stronie internetowej www.goldenmarketing.pl, dostępną w siedzibie MTP i na Miejscu wydarzenia. Akceptując Regulamin Uczestnik, który zgłosił udział w Spotkaniu, oświadcza, że zapoznał się z ww. materiałem. W przypadku zmian w Instrukcji bezpieczeństwa epidemicznego, Uczestnik, który zgłosił udział w Kongresie w trybie stacjonarnym, zostanie poinformowany drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu. W przypadku braku akceptacji zmian, Uczestnik, który zgłosił udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie na zasadach opisanych w Regulaminie.

 1. W razie nieprzestrzegania procedur wymienionych w ust. 1, MTP zastrzegają sobie prawo do:
  1. niewpuszczenia na Miejsce wydarzenia osób, które odmówią wypełnienia procedur bezpieczeństwa lub co do których w toku zastosowania tych procedur zaistnieje prawdopodobieństwo zakażenia (np. koronawirusem),
  2. natychmiastowego wyprowadzenia Uczestnika z Miejsca wydarzenia i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania odpowiednich służb, jeśli Uczestnik nie będzie stosował się do procedur bezpieczeństwa.
 2. Miejsce wydarzenia, pawilony, stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia w pawilonach i drzwi wejściowe do pawilonów mogą być krótkotrwale zamknięte lub z limitowanym dostępem, ograniczonym do liczby osób mogących przebywać w jednym czasie na danej powierzchni, ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Uczestników.
 3. Niedozwolone jest utrwalanie (fotografowanie, filmowanie, nagrywanie dźwięku) przez Uczestników jakiegokolwiek punktu programu Kongresu za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych, chyba że Uczestnik otrzyma stosowne zezwolenie od MTP. Jeżeli powyższe czynności mogą powodować zakłócenie w organizacji i przebiegu Kongresu, MTP mogą wydać polecenie ich wstrzymania.
 4. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z MTP, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W Miejscu wydarzenia obowiązują zakazy:
  1. wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
  2. wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
  3. zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
  4. wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp., chyba że jest to dozwolone przez MTP na niektórych wydarzeniach z uwagi na ich specyfikę (np. udział w konkursie dla psów, pokaz jazdy na rowerach);
 6. Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia.
 7. Przedmioty i substancje określone w ust. 6 lit. a) oraz przedmioty pozostawione bez opieki na terenie MTP lub w innym miejscu wydarzenia mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez MTP albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt osoby pozostawiającej przedmioty / substancje, chyba, że nie uda się ustalić do kogo należały. MTP nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli konieczna będzie ewakuacja osób z pawilonów lub terenów targów lub innego wydarzenia, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty.
 8. Uczestnicy są zobowiązani do:
 9. respektowania oznaczeń ciągów komunikacyjnych oraz stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
 10. przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu w Miejscu wydarzenia;
 11. wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby MTP ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa (konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w miejscu wydarzenia), np. dotyczących ewakuacji osób z pawilonów;
 12. wykonywania poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych podczas ewakuacji, akcji ratowniczych albo czynności kontrolno-rozpoznawczych.

 

 • 5. Odpowiedzialność i ubezpieczenie w przypadku udziału w Kongresie w trybie stacjonarnym
 1. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Uczestników wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez służby MTP w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z terenów targowych.
 2. Na wyłączenie odpowiedzialności MTP z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w miejscu wydarzenia (zabezpieczenie techniczne, służby ochrony, monitoring).

 

 • 6. Przetwarzanie danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Kongresu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, będącą czynnym podatnikiem VAT - NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 352 666 000,00 PLN.

2.       Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.

3.       Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem o którym mowa w poniższym ust. 4.

4.      W celu promocji Kongresu lub działalności MTP, dane osobowe Uczestników (w zakresie: wizerunek) mogą być przekazywane administratorom portali społecznościowych np. Facebook, Youtube, Twiter lub LinkedIn. Administratorzy tych portali społecznościowych to niezależni od MTP administratorzy danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności przyjętymi przez tych administratorów.

 1. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 2. Dane osobowe podane w zgłoszeniu uczestnictwa/rejestracji on-line będą przetwarzane w celu i zakresie związanymi z organizacją Kongresu. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Kongresie oraz przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia i opłaty za uczestnictwo stanowi zawarcie umowy). MTP mogą również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanym Kongresem, jak również w zakresie promocji Kongresu np. poprzez publikowanie fotografii z wizerunkiem Uczestników na portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatora np. Facebook co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 3. Dane osobowe podane w związku z wypełnieniem ankiety epidemiologicznej, o której w § 4 ust. 1 lit a), będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego nałożonego na MTP jako Organizatora zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego / GIS (przetwarzanie na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 – t.j. ze zm.) w art. w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 – t.j. ze zm.), w celu jakim jest ochrona żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia, zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO.
 4. Jeżeli Uczestnik wyraził zgody, o których jest mowa w § 2 ust. 10, dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu/ celów, na które wyrażono zgodę, do momentu wycofania zgody przez Uczestnika. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. Uczestnik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 6. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez MTP jako Administratora.

 

 • 7. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin dla uczestników Kongresu znajduje się na stronie internetowej goldenmarketing.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie goldenmarketing.pl o zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni również mailowo na adres wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 – t.j. ze zm). Rezygnacja z udziału w Konferencji możliwa jest jedynie zgodnie z § 3 Regulaminu, w terminach tam wskazanych.
 5. Regulamin obowiązuje od 20 stycznia 2022 r.